HOME INLOGGEN OPWAARDEREN ATELIERS PROFESSIONALS Forum ACTIES Voorwaarden Over ons


PATRONEN OP MAAT PER E-MAIL

 

Het meest gestelde vragen

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN WEBSHOPVOORWAARDEN

StudioJane, een eenmanszaak (andere handelsnamen: Modevakschool Apeldoorn, Maatpatronen), ingeschreven bij de Kamer va Koophandel onder nummer: 54303281, met vestigingsadres: Hattemseweg 582, 7335 JM Apeldoorn, heeft deze algemene leverings- en webshopvoorwaarden (verder te noemen: ‘Algemene Voorwaarden’) opgesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij StudioJane haar producten en/of diensten van welke aard dan ook aan de klant levert.

1.Definities Klant: consument of bedrijf die bij StudioJane producten en/of diensten aanschaft. Product: door StudioJane vervaardigde kledingstukken op maat, naaipatronen software, digitale naaipatronen op maat en naaipatronen in bundels. Dienst: het geven van naailessen, workshops, naaicursussen en opleidingen. Het vervaardigen van kleding op maat, reparatie en overige naai- en ontwerpwerkzaamheden.

2.Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod van de producten en/of diensten van StudioJane en de aanvaarding van dit aanbod door de klant in schriftelijke, mondeling of elektronische vorm.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst schriftelijk of mondeling geschiedt, wordt naar deze algemene voorwaarden op een apart gesloten overeenkomst, factuur, offerte, opdrachtgevestging of kassabon verwezen.

2.3. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door StudioJane zijn aanvaard.

3.Levering

3.1. StudioJane zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de bestelde producten op het adres van de klant binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling per post of bezorgingsdienst geleverd.

3.2. Indien de levering een digital product (bijv. een naaipatroon) betreft, ontvangt de klant via e-mail de gegevens en wachtwoorden voor het downloaden van gekozen product. Het digitale product wordt na het opvolgen van instructies uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

3.3. Indien de levering een dienst betreft, ontvangt de klant een opdrachtbevestiging met daarin overeengekomen afspraken en voorwaarden tot levering.

3.4. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, vindt de dienstverlening aan de klant plaats op het vestigingsadres van StudioJane.

4.Prijs en betaling

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op de orderbevestiging of de opdrachtbevestiging staat het totaal verschuldigde bedrag vermeld.

4.2. Gekozen kan worden voor betaling via PayPal, iDEAL, MasterCard SecureCode, Maestro SecureCode, Visa of overschrijving per bank/giro.

4.3. Indien de betaling een digital product betreft, dient de klant het direct, via één van bovengenoemde online betalingssystemen of opgewaardeerde virtuele portemonnee, af te rekenen.

4.4. Betalingen met betrekking tot levering van reparatiediensten dienen direct bij het inleveren of ophalen van een kledingstuk contant of per bankoverschrijving te worden voldaan.

4.5. Indien de betaling het vervaardigen van kleding op maat betreft, wordt een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag overeengekomen.

4.6. Indien de betaling het afnemen van langdurige naailessen, cursussen of opleidingen betreft, worden inschrijfkosten van 25% van het totaalbedrag in rekening bij de klant gebracht.

4.7. Alle overige betalingen en aanbetalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, worden wettelijke- of handelsrente over het openstaande bedrag in rekening gebracht.

5.Herroepingsrecht en gevolgen

5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument producten of diensten aanschaffen.

5.2. Indien de klant een per post geleverd product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kan het product binnen 14 kalenderdagen na levering, onbeschadigd en nog verzegeld, worden geretourneerd. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant StudioJane via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Reeds ontvangen betalingen voor een product wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het betreffende product, gerestitueerd. De kosten voor de retourzending komen voor de rekening van de klant.

5.3. Binnen 14 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum bij een langdurige cursus/opleiding kan de inschrijving kosteloos ingetrokken worden, mits de cursus/opleiding nog niet van start is gegaan. Is de opleiding binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum al van start is gegaan, dan is de cursist inschrijvingskosten verschuldigd ten bedrage van 25% van het cursusgeld. Bij annulering na 14 dagen of tussentijdse beëindiging tijdens de cursus bestaat geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. In dat geval blijft de cursist voor het volledige bedrag van de gehele cursus/opleiding verschuldigd.

5.4. Indien het een offerte voor de vervaardigen van kleding op maat betreft, heeft de klant na ontvangst van de offerte 14 kalenderdagen de tijd om de opdracht te bevestigen. Met de bevestiging van offerte gaat de klant akkoord met het ontwerp, de afwerking en de leveringstijd van de opdracht. Wijzigingen van ontwerp na bevestiging van offerte betekent aanpassingen (verhoging) aan de prijs en de leveringstijd. Op het moment dat opdracht door de klant wordt bevestigd, wordt de overeenkomst bindend. De klant kan in dat geval de overeenkomst niet meer annuleren of tussentijds opzeggen. Mocht het zo zijn dat de klant, om welke reden dan ook, na het bevestigen van opdracht en het voldoen van overeengekomen aanbetaling de opdracht toch niet wenst verder voort te zetten, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

6.Uitzonderingen op herroepingsrecht

6.1. De volgende producten zijn uitgesloten van de wettelijke bedenktijd (14 kalenderdagen) en kunnen niet worden geretourneerd of geruild:

- artikelen die op maat zijn afgeknipt en/of gesneden dan wel vervaardigd;

- artikelen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

- artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, kranten en tijdschriften, boeken indien koper de verzegeling hiervan heeft verbroken;

- digitale producten (bijv. naaipatronen of naaipatronen software);

- artikelen die op uitverkoop gekocht zijn;

- artikelen die niet meer compleet of beschadigd zijn;

- artikelen die zich niet meer in de originele verpakking bevinden;

- kleine benodigdheden voor het naaien (bijv. draden, naalden enzovoort)

7.Conformiteit en garantie

7.1. StudioJane staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de opdracht vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. StudioJane is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding (gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving) aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld die aan StudioJane kan toegerekend worden. Indien StudioJane, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Garantie geldt niet:

- indien slijtage als normaal kan worden beschouwd;

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van StudioJane of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid door de klant.

8.Aanvullende bepalingen aangaande opleidingen

8.1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats via de website: www.modevakschoolapeldoorn.nl of www.maatpatronen.nl door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail met omschrijving van aanbod en met een digitale kopie van het ontvangen inschrijfformulier.

8.2. Toelating en selectie

Indien zich voor een cursus meer (dan 6) deelnemers melden dan er kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige deelnemers een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. Indien zich voor een cursus minder (dan 4) deelnemers aanmelden dan het vereiste minimumaantal is StudioJane gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor een volgende cursus.

8.3. Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. De vakantie en feestdagen zijn vermeld op de website van www.modevakschoolapeldoorn.nl. De agenda wordt ingedeeld in twee periodes – van september t/m december en van januari t/m juni.

8.4. Cursusboeken en cursusmateriaal

Alle naailessen, cursussen of opleidingen zijn exclusief lesmateriaal.

De cursist is verplicht de bij de opleiding behorende boeken en andere lesmateriaal zelfstandig en voor eigen rekening aan te schaffen. Ook dient de cursist in bezit te zijn van een eigen naaimachine die tijdens de les gebruik kan worden.

Het gebruik van naaimachines en aanverwante apparatuur van StudioJane is toegestaan in noodgevallen of op afspraak.

8.5. Aansprakelijkheid

StudioJane neemt alle benodigde veiligheidsvoorschriften in acht bij het creëren van een veilige werkomgeving voor de cursist. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om voorzichtig om te gaan met lesmaterialen, naaimachines en andere aanverwante apparatuur. StudioJane is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige letselschade, schade aan eigendommen of diefstal.

8.6. Geannuleerde lessen

Studiojane behoudt zich het recht in het geval van ziekte of verhindering de oorspronkelijke docent door een andere docent te vervangen. Indien de les definitief niet kan doorgaan, wordt de cursist tijdig (binnen 24) hiervan op de hoogte gesteld. De geannuleerde les wordt ingehaald op een nieuwe aangeboden datum. Indien de cursist deze les op een nieuwe aangeboden datum, om welke reden dan ook, niet kan inhalen, heeft de cursist geen recht op restitutie van het lesgeld.

9.Intellectuele eigendom

9.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat op alle vervaardigde door de StudioJane producten intellectuele eigendomsrechten van haar en/of andere rechthebbenden berusten. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mogen de aangeschafte door de klant producten niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is StudioJane niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer oorlog, overstromingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

11. Klachtenregeling en persoonsgegevens

11.1. Bij StudioJane ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt er binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De klant kan zijn klacht indienen per email: maatpatronen@gmail.com.

11.2. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden de persoonsgegevens van de klanten vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, anders dan voor de uitvoering van administratieve werkzaamheden of in het kader van wettelijke verplichtingen.

12.Geschillen

12.1. Op al aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de kantonrechter of de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van het vestigingsadres van StudioJane.

12.2. De consument kan ervoor kiezen om zijn geschil aan de geschillencommissie (via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/) voor te leggen.

 

 

Veiligheid

We accepteren zelf geen betalingen op onze site en we verkopen geen toegangscodes direct. We werken met betaalsystemen en internetwinkels (o.a. IDeal en PayPal) - u wordt naar beveiligde betaalomgeving goorgestuurd. Daardoor hebben wij geen toegang tot persoonlijke gegevens van onze klanten. We gebruiken alleen toegestuurde PIN-code's die verbonden zijn met de e-mail van de gebruiker. Daarom kunnen wij geen uitspraken doen over betalingen of bestellingen (in fysieke of digitale vorm). Veiligheid van persoonlijke gegevens van de gebruiker ligt volledig bij de gecertificeerde betaalsystemen en internetwinkels.

Het programma waarmee patronen geprint worden heeft geen internetverbinding nodig, wordt niet geüpdatet, verzamelt en verspreidt geen gegevens. Als bij het werken afbeeldingen worden gebruikt, dan worden deze opgeslagen in de door de gebruiker aangegeven file. Alle bestanden die door het programma gegenereerd worden, worden verstuurd via elektronische uitwisselingsprogramma's (zoals e-mail of Skype). Bij het plaatsen van een bestelling van patronen op eigen maat, voert de gebruiker zelfstandig alleen eigen maatopnames in tekstformaat in op de site. Al het bovenvermelde heeft te maken met de werking van programma's voor zelfstandig gebruik.

PDF bestanden worden in tekstformaat gegenereerd en bevatten geen toevoegingen die een commando op een computer kunnen opstarten of uitvoeren. Alle het informatie in het bestand is open voor het bekijken (maar niet voor het bewerken) via elke tekst editor. Bestanden lek2, lek3 bevatten grafische informatie in een ingepakte vorm en bevatten geen toevoegingen die een commando op een computer kunnen opstarten of uitvoeren.

Elk ongemak welke te maken heeft met het programma (installatie, updaten, bijwerking van de lijst met maatpatronen, de noodzaak om te werken met bestanden) heeft te maken met transparante uitvoering van de functies in de afwezigheid van het programma waar de gebruiker geen controle over heeft.

Programma's worden niet in het register van Windows geschreven, er worden geen extra bibliotheken geïnstalleerd en vervangen geen systeembestanden.

 

 

SUPPORT

"StudioJane"

"Link Ned"

""

 

StudioJane Apeldoorn, 06-57619130

 

 Voor meer vragen   - maatpatronen@gmail.com .


HOME INLOGGEN OPWAARDEREN ATELIERS PROFESSIONALS Forum ACTIES Voorwaarden Over ons

Рейтинг@Mail.ru